Visa yr Almaen i Indiaid

Visa yr Almaen i Indiaid

Yr Almaen, a elwir yn Weriniaeth Ffederal yr Almaen. Mae'n yn eang yn adnabyddus am ei gyfradd ddiweithdra is a diffyg swyddi mewn sawl maes. Mae yna lawer o reolau llym a orfodir gan lywodraeth yr Almaen i reoli diweithdra. Maent wedi gosod rheolau llym a llawer o reoliadau mewnfudo. Y rhan fwyaf o'r rheolau hyn yn cael eu cyflwyno ar gyfer y rhai sy'n dymuno ymuno â'i diriogaeth trwy ardal Schengen. Mae'r rheolau a'r polisïau hyn yn gyfarwydd i holl Aelod-wladwriaethau Schengen.

Fodd bynnag, mae yna gategorïau a gwladolion o rai gwledydd sy'n ffodus i fod yn rhydd o fisa yn yr Almaen. Ar wahân i hyn, mae yna rai preswylwyr hefyd sydd wedi mynd trwy'r meini prawf. Mae angen i'r dinasyddion hyn fynychu cyfweliadau i dderbyn trwyddedau fisa. Bydd y drwydded fisa hon yn rhoi mynediad iddynt fynd i mewn i wlad Gorllewin Ewrop.

Sut all Indiaid wneud cais am Fisa Almaen?

Mae pobl Indiaidd yn aros ymhlith yr ymwelwyr amlaf â Rhanbarth Schengen. Mae ganddyn nhw hefyd ychydig yn galw mawr am fisas Almaeneg na llawer o wledydd. Mae 1,324 biliwn o wledydd De Asia, ac ymwelodd tua 1 miliwn ohonynt ag Ewrop yn 2017 yn unig. Gwnaeth tua chant pum deg tri mil naw cant chwe deg un ohonynt gais am fisas Almaeneg. Yr Almaen oedd y wlad gyntaf neu'r unig wlad yr oeddent yn bwriadu ymweld â hi yn Ewrop.

Mewn rhai achosion, mae gwladolion Indiaid hefyd yn ei wynebu yn heriol cael Fisa yr Almaen. Fe wnaethant hefyd fethu â chael y wybodaeth gywir weithiau ynghylch “Fisa ar gyfer yr Almaen.” Weithiau mae'n anodd trefnu'r broses ymgeisio a sawl dogfen.

Ffioedd Fisa ar gyfer yr Almaen

Bydd yn rhaid i'r ymgeisydd dalu cyn mynychu'r cyfweliad fisa. Y ffioedd fisa Mae'n ofynnol i i gael eich fisa Almaeneg wedi'i brosesu. Amod hanfodol ar gyfer eich cais am fisa yw'r taliad ffi. Mae cost eich ffi fisa ar gyfer yr Almaen yn dibynnu ar y ffurflen fisa rydych chi'n gwneud cais amdani.

Categori Visa Arhosiad Byr yr AlmaenFfi mewn Rwpi
Fisa Transit Maes AwyrRs 6,972.56
Plant rhwng 6-12 oedRs 3,485.66
Fisa arhosiad byr (Oedolion)Rs 6,972.56
Cenedlaetholwyr o Armenia, Azerbaijan, a Rwsia.Rs 3050.50
Mae plant yn iau na 6 oed.    Am ddim

Gofynion Cais am Fisa ar gyfer yr Almaen

Mae'r cais am fisa Almaeneg yn symlach o lawer, gan fod mwyafrif y broses yn cael ei wneud ar-lein. Cyn gwneud cais am fisa Almaeneg, mae angen i chi gwblhau rhai o'r dogfennau. Mae angen i'r dogfennau hyn gyflwyno ynghyd â'ch cais am fisa. Hefyd, mae'n syniad da cwblhau'ch holl ddogfennau cyn amserlennu apwyntiad. Wrth wneud cais o India, gallwch wneud cais trwy Lysgenhadaeth neu Gonswliaeth yr Almaen agosaf atoch chi. Trwy'r fisa tymor byr neu fisa Schengen, gallwch hefyd ymweld lluosog wledydd. Fodd bynnag,, Yr Almaen fydd y wlad lle mae angen i chi aros yn hirach o unrhyw wlad arall. Gall yr ymgeisydd hefyd wneud cais am fisa Schengen os yw'n bwriadu ymweld lluosog gwledydd. Os nad oes sylweddol gwahaniaeth rhwng y dyddiau, gallwch hefyd wneud cais am fisa Schengen ar gyfer hyn. Yn yr achos hwn, mae angen iddynt nodi mai'r Almaen yw'r porthladd mynediad cyntaf i Wlad Schengen. Mae'r rhestr o ddogfennau sy'n ofynnol gan Lysgenhadaeth neu Gonswliaeth yr Almaen yn dibynnu ar y math o fisa rydych chi'n gwneud cais amdano. Gall y rhestr fod yn wahanol i fisa i fisa. Mae'n well ei gadarnhau unwaith gyda'r llysgenhadaeth. Dyma'r rhestr o'r dogfennau sydd eu hangen.

 Llenwch y ffurflen gais.

Mae angen i ymgeiswyr ddechrau llenwi'r ffurflen gais ar-lein. Mae angen iddynt lawrlwytho'r ffurflen o'u gwefan swyddogol. Mae angen i ymgeiswyr lenwi'r ffurflen hon yn gywir. Hefyd, gwnewch yn siŵr bod yr holl wybodaeth rydych chi wedi'i nodi amdanoch chi'ch hun yn wir. Fe'ch cynghorir i gael priflythrennau, felly nid yw llawysgrifen yn dod yn broblem.

Y tro cyntaf mae angen i ymgeiswyr am fisa Schengen wneud apwyntiad trwy fynd i'r Llysgenhadaeth. Mae angen i'r ymgeisydd fynd i'r llysgenhadaeth a throsglwyddo'r holl ddogfennau gofynnol a'r ffurflen gais. Mewn achosion eraill, gall yr ymgeisydd drosglwyddo'r dogfennau sydd wedi'u sganio trwy'r post. Gallant gyflwyno eu dogfennau i'r Llysgenhadaeth neu'r Is-gennad hefyd.

Pasbort

I wneud cais am Fisa Schengen ar gyfer yr Almaen, rhaid i'ch pasbort fod yn ddilys am o leiaf 6 mis cyn y dyddiad dyledus. Mae angen i'r ymgeiswyr adnewyddu eu pasbort os yw eu pasbort yn dod i ben yn y cyfnod hwn.

Gofyniad am Ffotograff

Mae angen i ymgeiswyr gyflwyno dwy ddelwedd yn unol â'r ffurflen gais. Hefyd, mae angen i'ch ffotograff fod y diweddaraf ac ni fydd yn hŷn na thri mis. Rhaid i syniadau fod yn berthnasol i rai amodau rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw yma!

Llety

Mae angen i'r ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth o lety wedi'i archebu ac â thâl yn yr Almaen. Gallant gyflwyno archeb y gwesty os ydynt yn mynd am waith busnes. Ynghyd â'r holl ddogfennau eraill, mae angen iddynt gyflwyno hyn hefyd i'r Llysgenhadaeth / Is-gennad.

Fodd bynnag,, os arhoswch gyda ffrindiau / perthnasau, mae'n orfodol cyflwyno copi o'u ID a'u pasbort. Hefyd, mae angen i chi gyflwyno rhywfaint o ddogfennaeth arall y byddant yn eich helpu i aros yn eu tŷ.

ITINERARY

Os mai twristiaeth / hamdden yw eich pwrpas ar gyfer ymweld â'r Almaen, rhaid i chi hefyd gyflwyno copi o'ch taith gynhwysfawr.

Datganiad Banciau

Mae angen i'r ymgeiswyr gyflwyno copi o'u cyfriflenni banc am o leiaf y tri mis diwethaf. Mae esboniad ysgrifenedig o'ch cyflwr ariannol gan y banc yn orfodol.

Y Statws

 • Os ydych chi'n fyfyriwr, mae angen i chi ddarparu tystiolaeth o ymrestru mewn ysgol drydyddol - llythyr ffurfiol gan yr awdurdodau dynodedig ynghylch eich caniatâd teithio.
 • Os ydych chi'n weithiwr ac yn mynd am dwristiaeth i'r Almaen, mae angen i chi ddarparu rhai dogfennau eraill. Mae angen iddynt gyflwyno nodyn yn nodi bod eich cyflogwr yn eich cymeradwyo i gymryd y gwyliau blynyddol am y cyfnod hwnnw.
 • Os oes gan yr ymgeisydd ei gwmni ei hun, yna mae'n rhaid iddo anfon ei holl waith papur swyddogol. Gall yr ymgeiswyr hunangyflogedig ddarparu'r dogfennau canlynol.
  • Copi o Bapurau Cofrestru CK1 / Cofrestru TAW
  • Enw a thystiolaeth o weithgareddau busnes.

Y plant dan oed

 • Ymhlith eitemau eraill, rhaid i blant dan oed gyflwyno eu tystysgrif geni wreiddiol.
 • Rhaid i blant dan oed gyflwyno caniatâd eu rhieni, wedi'i gynrychioli gan lofnod ar y ffurflen gais. Hefyd, gwerthfawrogir llythyr ffurfiol os ydyn nhw'n teithio ar eu pennau eu hunain.
 • Os yw un o'r rhieni'n teithio gyda nhw, mae angen caniatâd y ddau riant o hyd.

Proses Cais am Fisa yr Almaen

 • Cam 1: Cynlluniwch eich cais am fisa
  • Llenwch y ffurflen gais a'i llofnodi. Casglwch yr holl ddogfennaeth sydd ei hangen cyn gwneud cais am y cais.
  • Sicrhewch eich bod yn llenwi'r ffurflen lawn. Hefyd, argraffwch, llofnodwch a chariwch eich apwyntiad Visa gyda chi wrth fynychu'ch cyfweliad yn y llysgenhadaeth. Ni fydd yn ystyried ffurflenni mewn llawysgrifen.
 • Cam 2 - Gwneud apwyntiad
  • Cyn y gallwch fynd i'r Ganolfan Gais i gymhwyso'ch gwaith papur ar gyfer VISA Almaeneg, rhaid i chi gadw apwyntiad. Dim ond os ydych wedi gwneud apwyntiad blaenorol y cymeradwyir pob cais am fisa.
 • Cam 3: Ewch i'r Ganolfan Gymhwyso
  • Bydd llythyr apwyntiad yr ymgeisydd yn cael ei wirio ar ôl i chi gyrraedd y Ganolfan Gais. Wedi hynny, byddwch chi'n cael tocyn ar gyfer eich tro. Os gwelwch yn dda estyn mewn pryd yn y ganolfan ymgeisio am eich apwyntiad. Os ydych chi'n hwyr am fwy na 10 munud, ni fydd y Llysgenhadaeth yn prosesu'ch cais am fisa. Mae angen i'r ymgeiswyr aildrefnu eich apwyntiad am y tro nesaf.
 •  Cam 4 - Cyflwyno ceisiadau am fisa
  • Yn gyffredinol, mae'r broses gyflwyno yn cymryd 10 munud i'w chwblhau. Byddant yn chwilio ac yn dilysu eich dogfennaeth a'ch ffurflen gais am fisa.
  • Os yw'r ffurflen gais am fisa yn anghyflawn, bydd eich cais yn cael ei wrthod. Gall fod rhesymau eraill hefyd dros wrthod eich cais. Efallai nad ydych wedi trefnu'r dogfennau yn iawn yn unol â'r gorchymyn sy'n ofynnol. Efallai y bydd hefyd yn cael ei wrthod os nad ydych wedi rhoi'r holl lungopïau cywir o ddogfennau. bydd angen i chi gasglu tocyn arall.
 • Cam 5 - Dewis data biometreg
  • Bydd y wybodaeth Biometreg yn digwydd unwaith y bydd y cais wedi'i gwblhau. Bydd swyddogion y ganolfan fisa yn cymryd eich gwybodaeth gan ddefnyddio gweithdrefn gyflym. Mae'n casglu sgan olion bysedd 10 digid gan ddefnyddio sganiwr bys digidol. Fesul yr ymgeisydd, bydd hyn fel arfer yn cymryd 7-8 munud.
  • Llongyfarchiadau, mae eich proses ymgeisio am fisa bellach wedi'i chwblhau. Yna bydd y cais hwn yn cael ei anfon i'r Is-gennad neu'r Llysgenhadaeth i'w brosesu ar y diwrnod busnes nesaf. Gan fod hyn yn angenrheidiol i gasglu'ch pasbort, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw'r dderbynneb taliad.

Nodyn:

Byddwch yn ymwybodol bod apwyntiadau yn rhad ac am ddim ar gyfer fisâu cenedlaethol. Dim ond gyda'r cadarnhad apwyntiad y gallwch gael anfoneb Ffi Gwasanaeth VFS swyddogol. Bydd VFS yn darparu'r dderbynneb ffioedd i chi. Dim ond ar ddiwrnod eich apwyntiad i'r VFS neu'r Llysgenhadaeth neu'r Is-gennad y bydd ffi fisa swyddogol y Llysgenhadaeth neu'r Is-gennad yn daladwy. Ar gyfer treuliau VFS a Llysgenhadaeth neu Gonswliaeth, gallwch dderbyn derbynebau swyddogol.

Byddwch yn ymwybodol o unrhyw “sefydliadau neu sefydliadau twyllodrus” sy'n codi ffi ymlaen llaw. Efallai y byddant yn codi ffioedd arnoch i wneud apwyntiad ar gyfer VFS Global neu'r Llysgenhadaeth. Nid oes unrhyw “sefydliadau na sefydliadau eraill” yn cydweithredu â'r Llysgenhadaeth na'r Is-gennad na VFS Global. I drefnu cyfarfodydd, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn ymweld â gwefan VFS Global neu'r Ganolfan Gyswllt.
Ni fydd y Llysgenhadaeth yn logio apwyntiadau yn hawdd.

Views 113